AVOKATI I POPULLIT, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II dhe të III-të të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall procedurat e Lëvizjes Paralele, Ngritjes në Detyrë ose Pranim Në Shërbimin Civil për pozicionin:

 

1. Përgjegjës, i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve dhe  Pritjes së Qytetarëve (Kategoria e pagës III – 1)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR SHPALLJE Pergjegjes i Sektorit te Burimeve Njerezore Shtator 2023