AVOKATI I POPULLIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II, dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit zgjat afatin për aplikim të shpalljes për Procedurat e Lëvizjes Paralele dhe Pranimit në Shërbimin Civil, në pozicionin:

 

1 (një) Specialist IT, i Sektorit të IT-së dhe Pritjes së Qytetarëve, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve dhe Pritjes së Qytetarëve (Kategoria e pagës III-b)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR njoftim