AVOKATI I POPULLIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të
Kreut II, dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për
Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë
Ekzekutive”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall Procedurat e Lëvizjes
Paralele dhe Pranimit në Shërbimin Civil, në pozicionin: