AVOKATI I POPULLIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II, dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për
Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”,i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall Procedurat e Lëvizjes Paralele dhe Pranimit në Shërbimin Civil, në pozicionin:

1 (një) “Specialist i Prokurimeve” në Sektorin e Financës dhe Prokurimeve, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve dhe Pritjes së Qytetarëve, Kategoria III-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 0.1Shpallje vend vakand specialist prokurimesh