AVOKATI I POPULLIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut VIII dhe IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 5.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së” i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall procedurat e konkurimit për pozicionin:

 

Nd/Komisioner në Seksionin e Përgjithshëm. Kategoria e pagës II-a.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje nd komisioner seksioni i pergjithshem