AVOKATI I POPULLIT – SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, “Për nënpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut VIII dhe IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 5.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së” i ndryshuar, Institucioni i  Avokatit të Popullit shpall procedurat e konkurimit për pozicionin:

Nd/Komisioner në Mekanizmin për Parandalimin e Torturës, Trajtimit ose Dënimit të Egër Çnjerëzor ose Poshtërues. 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje-Ndihmeskomisioner MKPT Shtator 2019-IIa