AVOKATI I POPULLIT, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit nr.26 të ligjit nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18. 03. 2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse pranë Institucionit të Avokatit të Popullit:

Njofton: Nga testimi i zhvilluar me datë 23. 02. 2024 për pozicionin vakant “Drejtor i Drejtorisë së Financës, Shërbimeve dhe Pritjes së Qytetarëve” u shpall fituese kandidatja: 1. Znj. Aida Isaj