AVOKATI I POPULLIT, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II, dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të afatit kohor për aplikim njësia përgjegjëse pranë Institucionit të Avokatit të Popullit njofton se:

Për procedurën e Lëvizjes Paralele nuk është paraqitur asnjë kandidat për konkurim.

Për procedurën e Ngritjes në Detyrë për të vazhduar fazat e mëtejshme është kualifikuar kandidatja: 1. Znj. Aida Isaj

Testimi do të zhvillohet në datën 23. 02. 2024, ora 13:00 në ambientet e Institucionit të Avokatit të Popullit.