AVOKATI I POPULLIT, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, “Për nënpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut VIII
dhe IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 5.03.2014 “Për Procedurat e Emërimit,
Rekrutimit, Menaxhimit dhe Përfundimit të Marrëdhënies në Shërbimin Civil të Nëpunësve Civilë
të Nivelit të Lartë Drejtues dhe të Anëtarëve të TND-së, njësia përgjegjëse pranë Institucionit të
Avokatit të Popullit:

Në përfundim procedurës për Pranim në Kategorinë e Nivelit të Lartë Drejtues, njësia përgjegjëse
pranë Institucionit të Avokatit të Popullit vijoi me procedurën e testimit.
Nga testimi i zhvilluar në datë 31.07.2023 për pozicionin vakant, “Ndihmës Komisioner” në
Seksionin për Policinë, Shërbimin Sekret, Burgjet, Forcat e Armatosura dhe Pushtetin Gjyqësor” u
shpall fituese kandidatja:

1. Znj. Edlira Cimbi