AVOKATI I POPULLIT, SHPALLJE FITUESI

Mbi rezultatet e verifikimit për pozicionin e rishpallur vakant “Specialist IT”, i Sektorit të IT-së dhe Pritjes së Qytetarëve, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve dhe Pritjes së Qytetarëve (Kategoria e pagës III-b).

 

Në zbatim ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të afatit kohor për aplikim njësia përgjegjëse pranë Institucionit të Avokatit të Popullit njofton:

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidaturë për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil