AVOKATI I POPULLIT, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 dhe 23 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Krut II dhe III të të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Institucioni i Avokatit të Popullit

 

Njofton:

 

Renditja e kandidateve të kualifikuar siapas pikëve të marra në përfundim të procedurës të Pranimit në Shërbimin Civil në kategorinë Ekzekutive në pozicionin “Specialist Arkivist/Bibliotekar” në Sektorin e Burimeve Njerëzore, të zhvilluar me datë 24. 03. 2023, është si më poshtë vijon:

 

 

1. Znj. Ina Goxhaj 80 pikë

2. Znj. Mirela Vata 76 pikë