Avokati i Popullit – Shpallje fitues IT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AVOKATI I POPULLIT Adresa: Bulevardi: “Zhan D’Ark” Nr.2 Tel/Fax:+355 4 2380 300/315 Tiranë, Shqipëri E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al www.avokatipopullit.gov.al
Nr.______Prot Tiranë, ____/___2019 NJOFTIM
PËR SHPALLJEN FITUES NË POZICIONIN “PËRGJEGJËS” I SEKTORIT TË IT-SË DHE PRITJES SË QYTETARËVE NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVË
Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013, i ndryshuar si dhe të Kreut të II dhe të III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit
Njofton:
Në përfundim të procedurës të pranimit në shërbimin civil për pozicionin:
“Përgjegjës” i Sektorit të IT-së dhe Pritjes së Qytetarëve, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve dhe Pritjes së Qytetarëve, u shpall fitues kandidati:
1. Z. Kreshnik BRASHA me 80 pikë
Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,
SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
Fatbardh ZENELAJ