AVOKATI I POPULLIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim procedurës pa kandidat fitues në procedurën me Lëvizje paralele, njësia përgjegjëse pranë Institucionit të Avokatit të Popullit njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar me procedurën e pranimit në Shërbimin Civil janë:

 

 

1. Znj. Ina Goxhaj

2. Znj. Mirela Vata

 

 

Testimi do të zhvillohet në datën 24.03.2023, ora 13:00 në ambientet e Institucionit të Avokatit të Popullit