AVOKATI I POPULLIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të  Kreut II, dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të afatit kohor për aplikim njësia përgjegjëse pranë Institucionit të Avokatit të Popullit njofton:

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për konkurim në  procedurën e lëvizjes paralele.