AVOKATI I POPULLIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të testimit, njësia përgjegjëse pranë Institucionit të Avokatit të Popullit njofton:

 

Për procedurën e Lëvizjes Paralele nuk ka kandidatë fitues.