AVOKATI I POPULLIT, Rezultatet e Verifikimit

Në zbatim ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të afatit kohor për aplikim njësia përgjegjëse pranë Institucionit të Avokatit të Popullit njofton:

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidaturë për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil .

Në zbatim ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të afatit kohor për aplikim si dhe pas verifikimit të dokumentacionit të aplikantëve, njësia përgjegjëse pranë Institucionit të Avokatit të Popullit njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazat e mëtejshme të konkurimit është:

 

 

1. Znj. Ermira Bejko

 

 

Konkurimi do të zhvillohet në datën 10.03.2023, ora 11:00 në ambientet e Institucionit të Avokatit të Popullit.

 

 

Adresa: Bulevardi “Zhan’Dark”, nr.2 Tiranë