Avokati i Popullit – Njoftim specialist finance

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AVOKATI I POPULLIT Adresa: Bulevardi: “Zhan D’Ark” Nr.2 Tel/Fax:+355 4 2380 300/315 Tiranë, Shqipëri E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al www.avokatipopullit.gov.al
NJOFTIM
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST I FINANCËS” NË SEKTORIN E FINANCËS DHE PROKURIMEVE NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE, PËR PROÇEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL
Në zbatim të ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, në përfundim të afatit kohor për dorëzimin e dokumentacionit, të kandidatëve për konkurim, njesia përgjegjëse pranë institucionit të Avokatit të Popullit njofton:
Për procedurën e Pranimit nga Jashtë Shërbimit Civil, është paraqitur dhe është kualifikuar për të vazhduar fazat e mëtejshme të konkurimit kandidatja:
1. Znj. Emi HOXHOLLI
Konkurimi do të zhvillohet në datën 17.05.2019, ora 12:00 në ambientet e Institucionit të Avokatit të Popullit, adresa Bulevardi “Zhan’Dark” nr. 2 Tiranë