AVOKATI I POPULLIT, NDERPRERJE PROCEDURE

Në zbatim të Vendimit nr. 14 datë 13.02.2023 të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit
Civil si dhe të Urdhrit nr. 97/3 datë 23.02.2023 të Sekretarit të Përgjithshëm të Institucionit
të Avokatit të Popullit, bashkëlidhur po ju dërgojmë njoftimin për ndërprerjen e procedurës
së konkurrimit e vendit vakant si më poshtë vijon:

 

 

  • “Specialist” në Sektorin për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Integrimin Evropian,
    Kategoria III-b.