Avokati i Popullit – Ekspert i monitorimit të kufijve

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AVOKATI I POPULLIT Sekretari i Përgjithshëm
Adresa: Bulevardi: “Zhan D’Ark” Nr.2 Tel/Fax:+355 4 2380 300/315 Tiranë, Shqipëri E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al www.avokatipopullit.gov.al
Tiranë, 08/05/2019
NJOFTIM
PËR RISHPALLJEN E REKRUTIMIT TË NJË (1) EKSPERTI NË FUSHËN E MONITORIMIT TË KUFIJVE DHE MBROJTJES SË REFUGJATËVE
Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së rishikuar, të nënshkruar me Zyrën e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR), në kuadër të projektit “Refugjatët dhe Azilkërkuesit në vendet e Evropës Jug-lindore”, institucioni i Avokatit të Popullit kërkon të rekrutojë nje ekspert në fushën e monitorimit të kufijve dhe mbrojtjes së refugjatëve, për periudhën kohore Maj – Dhjetor 2019.
Objektivat dhe aktiviteti
Objektivat e projektit kane të bëjnë me:
a. promovimin dhe monitorimin e aksesit në territor dhe në procedurat e azilit për azilkërkuesit dhe refugjatët e identifikuar në kufijtë shqiptarë,
b. rritjen e kapaciteteve të autoriteteve përgjegjëse lidhur me azilin dhe të drejtat e njeriut.
c. mbështetje të promovimit të informacionit për refugjatët dhe azilkërkuesit
Këto objektiva do të arrihen përmes aktiviteteve të mëposhtme:
a. monitorimi sistematik i kufijve
b. prezenca gjatë procedurave të përzgjedhjes me personat në fjalë
c. analizë dhe rekomandime në lidhje me procedurat e mësipërme dhe monitorimin e kufirit
d. raportim i të dhënave në Zyrën Qendrore dhe UNHCR
e. kontribut në hartimin e fletëpalosjeve për refugjatët dhe azilkërkuesit
f. bashkëpunim me aktoret dhe pjesëmarrje në aktivitete/evente të përbashkëta
Kërkesat e veçanta për perzgjedhjen e kandidatëve
Kandidatët që duan të aplikojnë për këtë pozicion, duhet të plotësojnë kriteret dhe procedurat e mëposhtme:
 Të ketë mbaruar arsimin e lartë;  Të ketë të paktën 3 (tre) vjet përvojë profesionale në fushën e të drejtave të njeriut dhe fusha të përafërta. Njohja e legjislacionit shqiptar dhe/ ose akteve ndërkombëtare në fushën e azilit, do të konsiderohet përparësi;  Të ketë njohje të thellë të gjuhës angleze, në të folur dhe në të shkruar; njohja e një gjuhe të dytë është e preferueshme  Të ketë aftësi organizative dhe administrative si dhe veçanërisht aftësi komunikimi;  Të ketë standarde të larta të integritetit dhe përvojës në trajtimin e informacionit konfidencial  Të zotërojë automjet dhe patentë dhe të jetë i/e gatshme për të udhëtuar;  Të përmbushë afatet, të jetë i/e gatshëm për të punuar fort, edhe gjatë ditëve të pushimit javor, si dhe i/e orientuar drejt arritjes së rezultateve;  Të ketë fleksibilitet, aftësi të forta adaptimi dhe aftësi për punë në ekip  Të ketë njohuri të mira kompjuterike në programet Microsoft Word, Excel, si dhe njohuri të sistemeve të Teknologjisë së Informacionit (IT).
Përshkrimi i punës
Detyrat e ekspertit në fushën e monitorimit të kufijve dhe mbrojtjes së refugjateve do të jenë:
 Monitorimi i procedurave të përzgjedhjes.  Kryerja e intervistave të thelluara me individet.  Plotësimi i të dhënave të mbrojtjes sipas instrumentit standard të UNHCR-së (Kobo tool box) si dhe raportimi i dëbimeve dhe incidenteve që lidhen me kalimin e paligjshëm të kufirit, si edhe dokumentimi i incidenteve.  Kryerja në bashkëpunim me stafin e UNHCR-së me seli në Korçë, të 3 (tre) vizitave monitoruese në javë në objektet e shqyrtimit të përzgjedhjes.  Ofrimi i analizave mbi funksionimin e procedurave të përzgjedhjes si dhe rekomandimet se si të përmirësohet zbatimi i tij.  Pjesëmarrja në tryezat e koordinimit kombëtar dhe seminareve rajonale të organizuara nga UNHCR për të përmirësuar procedurat e përzgjedhjes.  Të kontribuojë në ndarjen e informacionit, bashkërendimin e punës me aktorë të tjerë, të marrë pjesë në aktivitete dhe evente të lidhura me punën  Të jetë i/e gatshëm të punojë nën stres, të jetë i/e gatshëm të punojë me fleksibilitet  Të mbajë marrëdhënie efikase dhe korrekte bashkëpunimi me Policinë e Kufirit dhe Migracionit, dhe aktorëve të tjerë të përfshirë.
 Të ruajë me rigorozitet konfidencialitetin në të gjithë aspektet e lidhura me veprimtarinë e punës.  Të kryejë në kohë të shpejtë, pa vonesa dhe me efikasitet çdo detyrë tjetër që do ti caktohet nga institucioni i Avokatit te Popullit.
Periudha dhe vendndodhja
Afati i rekrutimit do të përfshijë periudhën Maj – Dhjetor 2019.
Duke qene se është e domosdoshme kryerja e lëvizjeve të shpeshta në piken kufitare të Kapshticës, ku do të ushtroje funksionet përkatëse të përshkruara me lart, është e nevojshme pasja e patentës dhe e një mjeti në dispozicion. Për këto arsye, është i preferueshëm vendbanimi i personave në Korçë.
Procedurat e Përgjithshme të Aplikimit:
Aplikimi duhet të përmbajë:
 Letër motivimi;  Curriculum Vitae (CV);  Kopje të diplomës;  Kopje të librezës së punës;  Dëshmi të gjuhës së huaj (nëse ka);  Vërtetim të gjendjes gjyqësore
Aplikimet duhet të dërgohen në rruge elektronike në adresën: msanxhaku@avokatipopullit.gov.al, ose në zarf të mbyllur duke specifikuar pozicionin në adresën:
Institucioni i Avokatit të Popullit Blv. “Zhan D’Ark”, nr.2, Tiranë, Shqipëri Në vëmendje të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve
Afati Aplikimet pranohen deri në datë 18.05.2019, ora 16: 30. Do të shqyrtohen vetëm ato aplikime që mbërrijnë brenda këtij afati. Pas vlerësimit të dokumenteve vetëm kandidatët e suksesshëm do të ftohen për intervistë.