AUTORITETI PER INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TE SHTETIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, 25, te ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim për procedurën e lëvizjes paralele, njofton se nuk ka asnje aplikim per proceduren e levizjes paralele per pozicionin: Specialist, Sektori i Kerkesave per lnformim nga Institucionet .