AUTORITETl I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 26 te Ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242
date 18/03/2015 “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, i
ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Ne perfundim te konkurrimit te zhvilluar prane Autoritetit te Mediave Audiovizive, me proceduren
e pranimit nga jashte sherbimit civil per pozicionin:

  • Pergjegjes i Sektorit te Nderveprimit, ne Drejtorine e Botimeve dhe Nderveprimit,
    Kategoria e pages III-I, u shpall fitues kandidati: Znj: Arsela Hankollari