Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar, Ligjit nr. 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit nr. 147, datë 20.2.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor’””, të ndryshuar dhe Urdhrit të Kryeministrit nr. 65 datë 19.05.2023 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor”, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

 

Ø Përgjegjës në Sektorin e Përpunimit të të Dhënave 360°, në Drejtorinë e Përpunimit të të Dhënave Remote Sensing, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor

Ø Specialist në Sektorin e Trajnimeve për Gjeoinformacionin,, në Drejtorinë e Koordinimit dhe Projekteve, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kërkesë për publikim