AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GJEOHAPESINOR, SHPALLJE FITUESI

Bazuar ne ligjin nr. 7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”, i ndryshuar; ne ligjin nr.
72/2012 “Per organizimin dhe funksionimin e lnfrastruktures Kombetare te lnformacionit Gjeobapesinor ne
Republiken e Shqiperise” ne Vendimin e Keshillit te Ministrave ur. 147, date 20.02.2013. “Per miratimin e
rregullores per organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Shteteror per Informacionin Gjeohapesinor”, i
ndryshuar si dhe ne Urdhrin e Kryeministrit nr. 04, date 08.01.2043 “Per miratimin e struktures dhe te organikes
se Autoritetit Shteteror per lnformacionin Gjeohapesinor”, ne perfundim te procedures se rekrutimit per
shpalljen:

  • Specialist ne Sektorin e Perpunirnit te te Dhenave ne 360°, ne Drejtorine e Perpunimit te te Dhenave
    Remote Sensing, ne Autoritetin Shteteror per lnformacionin Gjeohapesinor,
  • Kandidati fitues eshte: z. Enea Çraga.