AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJEN PARALELE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të fazes të dytë të  vlerësimit, të kandidatëve të kualifikuar, nëpërmjet testimit me shkrim dhe intervistës me gojë, për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorine ekzekutive, për 2 vende vakante në pozicionin  Specialist në Sektorin e Kërkesave Individuale për Informim, njofton se:

  • kandidatët fitues janë;

Znj.  Bukurie Sokoli

 Znj. Miranda Imami