AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit shpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

· Specialist në Sektorin e Zhvillimit Teknologjik  Kategoria e pagës III-b.

· Specialist në Sektorin e Kërkesave për Informim nga Institucionet Kategoria e pagës III-b.

· Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave, pranë AIDSSH. Kategoria e pagës II-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

02_01_Njoft_Shpall_DSZHT_Spec_ZhvTkn 02_02_

Njoftim_Shpallje_DI_Spec_Sekt_Kerkes_Instituc 

02_03_Njoftim_Shpallje_DSHBF_Drejt_Drejt_Sherb_Brendsh_Financ