AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, për 1 vend vakant, në pozicionin:

· Specialist, Sektori i Sigurisë Fizike dhe Digjitale, Kategoria e pagës IV-1.

Specialist, Drejtoria e Marrëdhënieve Ndërinstitucionale në Procesin e Identifikimit dhe Rikuperimit të Personave të Zhdukur;

· Kategoria e pagës IV-1.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

02_26_Njoft_Shpall_DTIDS_Spec_Sigurise

02_25_Njoft_Shpall_DMNPIRPZH_Spec