AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” , Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr.242 Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” si dhe  Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.243, datë 18.3.2015, Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kërkojmë publikimin në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive” të njoftimeve mbi shpalljen e konkurimit të lirë për vendet vakante si më poshtë 

  • 1 vend vakant në pozicionin: Përgjegjës, Sektori Grumbullimit dhe Ruajtjes së Fondeve Drejtoria e Arkivit, AIDSSH;

  • 1 vend vakant në pozicionin: Specialist, Sektori Grumbullimit dhe Ruajtjes së Fondeve Drejtoria e Arkivit, AIDSSH;

  • 1 vend vakant në pozicionin: Specialist, Sektori i Evidencës dhe Kartotekës, Drejtoria e Arkivit, AIDSSH;

  • 1 vend vakant në pozicionin: Përgjegjës, Sektori Juridik dhe Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës, AIDSSH.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kerkese per publikim!