AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil 2 (dy) vende vakante në pozicionin:

  •  Specialist, Drejtoria e Verifikimit të Figurave

Kategoria e pagës IV-1

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 02_04_Njoftim_Shpallje_DVF_Specialist