AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

• Specialist, Sektori i Projekteve Studimore, Edukuese, Zhvillimore dhe Audiovizuale.  Kategoria e pagës IV-

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

 

02_22_Njoft_Shpall_DMSHEQ_Spec_Sekt_Proj_Stud_AudViz (1)