AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) shpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

· Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerzore dhe Arkiv-Protokollit.

· Kategoria e pagës III-a.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 02_06_Njoftim_Shpallje_DSHBF_Pergj_Sekt_Burim_Njerz_Arkiv_Prot