AUTORITETI PER INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH SIGURIMIT TE SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit shpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

Specialist në Sektorin e Projekteve Studimore dhe Audiovizuale

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

02_06_Njoft_Shpall_DMSHEQ_Spec_Proj_Stud_AudViz