AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të fazës të dytë të vlerësimit, të kandidatëve të kualifikuar, nëpërmjet intervistës së strukturuar me gojë, për procedurën e Lëvizjes Paralele në Shërbimin Civil në kategorinë ekzekutive, për pozicionin Specialist, Sektori i Kërkesave për Qëllime Studimore, Media, njofton se:

Kandidati fitues është: Znj. Arlinda Toçi