AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËRLËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL  NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22, pika 4 dhe nenit 25, te ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut III, IV, të Vendimit Nr.243, datë 18.03.2015, Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit të procedures të pranimit në shërbimin civil, për pozicionin;

  • Specialist, Sektorin i Kërkesave për Qëllime Studimore, Media etj…    

janë:

  1. Ioann Çeli
  2. Migena Demirxhiu
  3. Mine Balliu

 Testimi me shkrim do të zhvillohet në:

  • ambientet e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit;
  • datën: 11/3/2020;
  • ora: 10.00