AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të fazes të dytë të vlerësimit, të kandidatëve të kualifikuar, nëpërmjet testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorine ekzekutive, për 1 vend vakant në pozicionin Specialist në Sektorin e Kërkesave Individuale dhe për Qëllime Rehabilitmi dhe Demshperblim, Drejtoria e Informacionit, njofton se:

 

– kandidati fitues është;

 

 

Znj. Mirela Murrizi