AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, pika 5, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pergjithshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  •  Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financave
  • Nuk ka asnjë aplikim për procedurën e lëvizjes paralele

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik
  • Nuk ka asnjë aplikim për procedurën e lëvizjes paralele