AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave, Nr. 242, datë 18/03/2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të fazes të dytë të  vlerësimit, të kandidatëve të kualifikuar, nëpërmjet intervistës së strukturuar me gojë, për procedurën e lëvizjes paralele,  për pozicionin;  Përgjegjës, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv-Protokollit, njofton se:

 

  • kandidati fitues eshte;

 

 

  1. Florinda Rica