Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit Shpallje fituesi

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit të procedures të lëvizjes paralele civil, për pozicionin;

Përgjegjës, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv-Protokollit  është:

  1. Florinda Rica

 Intervista e strukturuar me goje do të zhvillohet në:

  • ambientet e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit;
  • datën: 2. 10.2020;
  • ora:10:00

Përpara dhe gjatë testimit, kandidatët do ti nënshtrohen protokolleve dhe rregullave të miratuara për distancimin social dhe masat higjeno-sanitare.