AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim për të vazhduar fazën e dytë të procedurës për ngritjen në detyrë, në pozicionin;

  • Drejtor, Drejtoria e Marrëdhënieve Ndërinstitucionale në Procesin e Identifikimit dhe Rikuperimit të Personave të Zhdukur;

Njofton se kandidatwt e kualifikuar janë:

1. Z./Znj. Ilir Vuka

2. Z./Znj. Nertila Seitaj

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në:

Mjediset e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit;

datën: 15.05.2024, ora: 10.00