AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, pika 5, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit të procedurës të ngritjes në detyrë, për pozicionin;

 

– Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës

 

janë:

 

1. Z./Znj. Mimoza Zeneli

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në:

– mjediset e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit;

– datën: 21.12.2023;

– ora: 10.00