AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, pika 4 dhe nenit 25, te ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut III, IV, të Vendimit Nr.243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit të procedures të pranimit në shërbimin civil, për pozicionin;

 

– Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve,

 

janë:

 

1. Znj. Marvina Shtylla

2. Z. Aurel Bekteshi

3. Z. Ervis Lala

 

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në:

– mjediset e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit;

– datën: 14.12.2023;

– ora: 10.00