AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pergjithshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

 

– Nuk ka asnjë aplikim për procedurën e lëvizjes paralele

 

për pozicionin;

 

Përgjegjës, Sektori Juridik dhe Prokurimeve,

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pergjithshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

 

– Anjë nga kandidatët e interesuar nuk plotëson kushtet e përgjithshme dhe kërkesat e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele

 

për pozicionin;

 

 

Përgjegjës, Sektori i Grumbullimit dhe Ruatjes së Fondeve,

Në zbatim të nenit 22, pika 4 dhe nenit 25, te ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut VII, të Vendimit Nr.243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pergjithshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

 

– Nuk ka asnjë aplikim për procedurën e lëvizjes paralele

 

për pozicionin;

 

– Specialist, Sektori i Evidencës dhe Kartotekës

Në zbatim të nenit 22, pika 4 dhe nenit 25, te ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut VII, të Vendimit Nr.243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pergjithshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

 

– Nuk ka asnjë aplikim për procedurën e lëvizjes paralele

 

për pozicionin;

 

– Specialist, Sektori i Grumbullimit dhe Ruajtjes së Fondeve