AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pergjithshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në  detyrë  për pozicionin;

 

Përgjegjës i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim,

 

janë:

 

 

  • Nevila Turdiu

 

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në:

  • ambientet e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit;
  • datën:16. 3.2023;
  • ora: 10 ; 00