Autoriteti për Infomimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetitshpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media …etj.
  • Kategoria e pagës III-b.

Për të dy Procedurat (lëvizje paralele dhe pranim nga jashtë shërbimit civil)

aplikohet në të njëjtën kohë!

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:LËVIZJE PARALELE                         22/2/2020

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL      27/2/2020

 

 

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 02_04_Njoft_Shpall_DMSHEQ_Spec_Kerk_Qell_StudMedia