Autoriteti për Infomimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) shpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • Përgjegjës i Sektorit të Kërkesave Individuale për Informim. Kategoria e pagës III-a.

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

02_05_Njof_Shpall_Pergj_Sekt_Kerk_Indiv (1)