AUTORITETI I MEDIAVE AUDlOVIZIVE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 22 dhe te nenit 25, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe
Vendimit nr.243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, “Per pranimin, levizjen paralele,
periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave
Audiovizive shpall procedurat e levizjes paralele dhe te pranimit ne sherbimin civil per kategorine
ekzekutive, per pozicionin:

  • 1 (nje) Specialist, ne Sektorin e Finances dhe Buxhetit ne Drejtorine e Finances dhe
    Sherbimeve – Kategoria IV-1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: SHPALLJE