Autoriteti i Mediave Audiovizive, shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave, Nr.243, datë.18.03.2015 “Për pranimin, levizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Në përfundim të intervistës të zhvilluar më datën. 12 03.2024, pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive, për pozicionin Specialist në Sektorin e Analizës, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Analizës, kategoria e pages IV-1, u shpall fitues: Z. Armando Troksi