AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE,VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Kandidati i kualifikuar për pozicionin: Përgjegjës në Sektorin e Kodifikimit dhe Vlerësimit të Aplikimeve, Kategoria e pagës III-1 është:

 

1. Znj. Ledjona Dalipaj

 

 

Konkurimi do të zhvillohet në datën 18.08.2023, ora 11.00, pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.