AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin: Specialist, në Sektorin e Përfaqësimit dhe Analizës Ligjore, Drejtoria Ligjore, Kategoria e pagës III-b.

Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin: Specialist, në Sektorin e Kodifikimit dhe Vlerësimit të Aplikimeve, Drejtoria Ligjore, Kategoria e pagës III-b.

Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar