AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë. 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme” i ndryshuar, në përfundim të afatit kohor për dorëzimin e dokumentave personale të kandidatëve për konkurim, nga verifikimi paraprak i kandidatëve që përmbushin kushtet e përgjithshme dhe kërkesat e veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, për pozicionin Drejtor, Drejtoria e Planifikimit të Frekuencave dhe TIK rezulton të jetë:

– Z. Mina Rrudha

 

Konkurrimi do të zhvillohet në datën 06 mars 2023, ora 10.00, në ambientet e Autoritetit të Mediave Audiovizive, Rr. “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15, Tiranë