AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 21, 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Nga verifikimi paraprak i kandidatëve me procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta, në shpalljen për konkurrim, për pozicionin Specialist, në Sektorin e Inspektimeve, në Drejtorinë e Inspektimit dhe Mbikëqyrjes, kategoria e pagës IV-1 është kualifikuar për të vazhduar konkurrimin me anë të procedurës së pranimit në shërbimin civil:

Z. Gerthard Merja.

 

Konkurrimi do të kryhet më datë 31.08.2023, ora 10.00 pranë ambienteve të Autoritetit të Mediave Audiovizive.